Spring Break

Jalouse, June 2013
ph. Charlie Engman
fashion editor: Jennifer Eymere
hair & make-up: Anthony Preel
models: Antonina Vasylchenko, Victoria Tuaz, Valeriya Melnik