This Fall...

Glamour, August 2013
ph. Bjarne Jonasson
fashion editor: Melissa Ventosa Martin
hair: Erika Svedjevik
make-up: Ayami Nashimura
model: Tali Lennox